Biblická škola „Logos“

“Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všecky dny až do skonání tohoto věku."

Matouš 28:19-20

A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla.

Efezským 4:11-12

 

Z Božího slova a ze stavu České republiky a Evropy jsme dostali výzvu a vidíme potřebu vytrénovat a vychovat budoucí křesťanské vedoucí a pracovníky.

 

Naše cíle:

 • Činit (vychovávat) učedníky Ježíše Krista pro místní sbory

 • Trénovat a budovat efektivní pracovníky pro místní sbory v ČR a v Evropě

 • Obdržení Kristo-centrální teologie

 

Předměty a oblasti vyučování - Znalost, Dovednost, Charakter:

 1. Znalost
  • Stará Smlouva
  • Nová Smlouva
  • Obraz Boží vůle
  • Osoba a dílo Ježíše Krista
  • Osoba a působení Ducha svatého
  • Křesťanská historie
  • Křesťanská misie
  • Biblická hermeneutika
  • Rozeznání duchovních záležitostí, vedení Ducha svatého apod.
 2. Dovednost
  • Systemické kázání a vyučování
  • Pastorace a motivace lidí
  • Poradenství pro lidi (schopnost se domluvit s lidmi)
  • Administrace sboru
  • Osobní evangelizace
  • "Self-management" neboli sebeřízení času, financí apod.
  • "Management" manželství a rodiny
  • Řešení konfliktů
 3. Charakter
  • Pokora
  • Poslušnost
  • Ochota
  • Laskavost
  • Ovoce Ducha svatého
  • Nekritičnost, neagresivita, nesobeckost, neemocionálnost
  • Společenský život
  • Vnitřní uzdravení
  • Trpělivost
  • Disciplinovanost

Uchazečem smějí být:

 • Pastoři a jejich manželky

 • Vedoucí misijních skupinek

 • Jednotlivci s potenciálem pro křesťanskou službu  Božím slovem

 • Pro jednotlivce, kteří chtějí sloužit Božím slovem ve sborech Logos, je tato škola povinná!

 • Lidé, kteří přečetli celou Bibli alespoň jednou

 

Kapacita:

 • Maximálně 2-4 kandidáti z každého místního sboru, mimo pastora

 

Metoda vyučování:

 • 1x za tři měsíce (v sobotu nebo v pátek a v sobotu)

 • První vyučování se koná 28.3. 2015 od 10:00 hod. do 17:00 hod.

 

Učitelé:

 • Apoštol a pastoři z Křesťanského společenství Logos (dle jejich dovedností a darů)

 • Hosté ze zahraničí (USA, Jižní Korea atd.)

 • Hosté z ČR

 

Místo:

 • Dle možností - místní sborová budova nebo jiné místo, na kterém se předem dohodneme.

 

Finance:

 • Z podpory od jednotlivých sborů Logos

 • Případný osobní poplatek (dle možností)