Stáhnout

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První kniha Samuelova 16:13-25.    (0:30)
      Samuel tedy vzal roh s olejem a pomazal ho uprostřed jeho bratrů. A duch Pánův se Davida zmocňoval od onoho dne i nadále. Samuel pak hned nato odešel do Rámy. Duch Pánův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Pána. Proto Saulovi jeho služebníci navrhli: „Hle, přepadá tě zlý duch od Boha.
 
První list Korintským 2:11-12.      (1:00)
      Neboť kdo z lidí zná, co je v člověku, než jeho vlastní duch? Právě tak nikdo nepoznal, co je v Bohu, než Duch Boží. My jsme však nepřijali ducha světa, ale Ducha, který je z Boha,
 
Jan 1:18     (3:00)
      Boha nikdy nikdo neviděl; jednorozený Syn, který je v náruči Otcově, nám o něm řekl.
 
Koloským 1:15-16      (6:30)
      On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
 
Efezským 6:12.      (7:30)
      Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla.
 
Jan 12:31      (9:00)
      Nyní je soud nad tímto světem, nyní bude vládce tohoto světa vyvržen ven.
 
Genesis 6:3.     (10:00)
     Pán však řekl: „Můj duch se nebude člověkem věčně zaneprazdňovat. Vždyť je jen tělo. Ať je jeho dnů sto dvacet let.“
 
Římanům 8:5-7. (13:00)
      Ti, kdo dělají jen to, co sami chtějí, tíhnou k tomu, co je tělesné; ale ti, kdo se dají vést Duchem, tíhnou k tomu, co je duchovní. Dát se vést sobectvím znamená smrt, dát se vést Duchem je život a pokoj. Soustředění na sebe je Bohu nepřátelské, neboť se nechce ani nemůže podřídit Božímu zákonu.
 
První kniha Samuelova 16:14.     (17:30)
      Duch Pánův odstoupil od Saula a přepadal ho zlý duch od Pána.
 
První kniha Samuelova 9:16    (19:00)
        „Zítra touto dobou pošlu k tobě muže z benjamínské země. Pomažeš ho za vévodu nad mým izraelským lidem; on můj lid vysvobodí z rukou Pelištejců. Pohlédl jsem na svůj lid, jehož úpěnlivé volání ke mně proniklo.“   
 
První kniha Samuelova 10:9.       (19:30)
      Sotva se Saul obrátil, aby od Samuela odešel, proměnil mu Bůh srdce v jiné. Onoho dne se dostavila všechna tato znamení.
 
První kniha Samuelova 13:1.     (21:00)
      Uplynul rok Saulova kralování. Když kraloval nad Izraelem druhý rok,
 
První kniha Samuelova 13:9-10      (22:30)
      Saul tedy řekl: „Přineste ke mně oběť zápalnou a pokojnou.“ A obětoval zápalnou oběť. Sotva skončil obětování zápalné oběti, přišel Samuel. Saul mu vyšel vstříc a pozdravil ho.