Stáhnout

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Koloským 1:15-16.     (0:00)
      On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
 
Efezským 2:4-6.     (0:30)
      Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši,
 
Izaiáš 55:8.      (3:00)
     „Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Pánův.
 
Židům 1:3.      (6:30)
     On, odlesk Boží slávy a výraz Boží podstaty, nese všecko svým mocným slovem. Když dokonal očištění od hříchů, usedl po pravici Božího majestátu na výsostech
 
Genesis 1:26-28.      (7:30)
    I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil. A Bůh jim požehnal a řekl jim: „Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe.“
 
Genesis 8:22.       (8:00)
      ,Setba i žeň a chlad i žár, léto i zima a den i noc nikdy nepřestanou po všechny dny země.“
 
Galatským 6:7.     (10:30)
      Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí.
 
Galatským 5:22-23.    (27:00)
      Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.