Stáhnout

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Jan 14:6.     (3:00)
      Ježíš mu odpověděl: „Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.
 
Matouš 9:9-13.     (3:30)
      Když šel Ježíš odtud dál, viděl v celnici sedět člověka jménem Matouš a řekl mu: „Pojď za mnou!“ On vstal a šel za ním. Když potom seděl u stolu v domě, hle, mnoho celníků a jiných hříšníků stolovalo s Ježíšem a jeho učedníky. Farizeové to uviděli a řekli jeho učedníkům: „Jak to, že váš Mistr jí s celníky a hříšníky?“ On to uslyšel a řekl: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: ‚Milosrdenství chci, a ne oběť‘. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky.“
 
Galatským 1:6-9 - Slova na cestu.      (5:00)
      Jsem překvapen, bratři, jak rychle jste se nechali svést k následování falešného evangelia. Pamatujte si, že není jiná cesta k věčnému životu než ta, kterou nám otevřel Kristus. Nedejte se mýlit těmi, kdo se snaží jeho učení - jak jsme vám ho kázali - všelijak překrucovat. Kdo to činí, ať je na věky zavržen. Znovu opakuji: I kdyby někdo z nás - nebo dokonce anděl z nebe - hlásal něco jiného, než jsme vás učili my, ať je na věky zavržen.
 
Lukáš 12:31-32 - Slovo na cestu.      (14:00)
      Hledejte především Boží království a on vás opatří vším, co k životu potřebujete. Nebojte se, ač je vás jen malá hrstka; jste občany Božího království.
 
Lukáš 9:23-24. - Slovo na cestu.      (15:30)
      Všem pak řekl: „Kdo chceš jít za mnou, přestaň myslet na sebe, den za dnem nes svůj kříž a následuj mne. Kdo chce žít podle sebe, promarní svůj život, ale kdo mi svěří celý svůj život, zachrání ho pro věčnost.
 
Matouš 7:13-14. - Slovo na cestu.      (16:00)
      Do Božího království lze vstoupit jen úzkou brankou. Prostorná brána a široká cesta vedou do záhuby a mnoho lidí se tudy ubírá. Brána a cesta k životu jsou úzké a je málo těch, kteří je najdou.