Stáhnout

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Deuteronomium 11:8-17.      (0:30)
      Dbejte proto na každý příkaz, který vám dnes udílím, abyste byli rozhodní, až půjdete obsadit zemi, do níž táhnete a kterou máte obsadit, a abyste byli dlouho živi na zemi, o které Pán přísahal, že ji dá vašim otcům a jejich potomstvu, v zemi oplývající mlékem a medem. Země, kterou přicházíš obsadit, není totiž jako země egyptská, z níž jste vyšli, kterou jsi oséval semenem a zavlažoval šlapáním čerpadla jako zelinářskou zahradu. Země, do níž táhnete a kterou máte obsadit, je země hor a plání. Pije vodu z nebeského deště. Je to země, o niž Pán, tvůj Bůh, pečuje. Oči Pána, tvého Boha, jsou na ni neustále upřeny, od začátku roku až do konce. Jestliže budete opravdu poslouchat má přikázání, která vám dnes udílím, totiž abyste milovali Pána, svého Boha, a sloužili mu celým svým srdcem a celou svou duší, dám vaší zemi déšť v pravý čas, déšť podzimní i jarní, a budeš sklízet své obilí, svůj mošt a olej a na tvém poli dám růst bylině pro tvůj dobytek; budeš jíst dosyta. Střezte se, aby se vaše srdce nedalo zlákat, takže byste se odchýlili, sloužili jiným bohům a klaněli se jim. To by Pán vzplanul proti vám hněvem a zavřel by nebesa, takže by nebylo deště, z půdy by se nic neurodilo a vy byste v té dobré zemi, kterou vám Pán dává, rychle vyhynuli.
 
Efezským 1:4.       (3:00)
      v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.
 
První list Korintským 1:26-28 - Bible21.      (3:30)
      Podívejte se, bratři, jak vás Bůh povolal: podle lidských měřítek mezi vámi není mnoho moudrých, mocných nebo urozených. Bůh ale vyvolil bláznivé tohoto světa, aby zahanbil moudré. Bůh vyvolil slabé tohoto světa, aby zahanbil silné. Bůh vyvolil neurozené a opovržené tohoto světa, ba dokonce to, co nic není, aby obrátil vniveč to, co je,
 
Jan 3:16-18.      (5:00)
       Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen. Kdo v něho věří, není souzen. Kdo nevěří, je již odsouzen, neboť neuvěřil ve jméno jednorozeného Syna Božího.
 
Římanům 1:16-17.      (5:30)
       Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře; stojí přece psáno: ‚Spravedlivý z víry bude živ.‘
 
Žalm 23:1-3 - Bible21.      (6:30)
      Žalm Davidův. Pán je můj pastýř, nic mi neschází. Na zelených loukách mi dává spočinout, ke klidným vodám mě přivádí, mou duši občerstvuje, po stezkách spravedlnosti vodí mě pro jméno své.
 
Matouš 6:13.       (7:00)
      A nevydej nás v pokušení, ale vysvoboď nás od zlého.
 
Matouš 6:13 - Bible21.     (7:30)
      A neuveď nás do pokušení, ale vysvoboď nás od Zlého.
 
Genesis 12:1      (8:30)      
      I řekl Pán Abramovi: „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu.
 
Genesis 11:31      (10:00)
      I vzal Terach svého syna Abrama a vnuka Lota, syna Háranova, a snachu Sáraj, ženu svého syna Abrama, a vyšli spolu z Kaldejského Uru. Cestou do země kenaanské přišli do Cháranu a usadili se tam.
 
Genesis 12:2.      (11:00)
       Učiním tě velkým národem, požehnám tě, velké učiním tvé jméno. Staň se požehnáním.
 
Genesis 12:7.      (13:30)
       I ukázal se Abramovi Pán a řekl: „Tuto zemi dám tvému potomstvu.“ Proto tam Abram vybudoval oltář Pánu, který se mu ukázal.
 
Genesis 12:10.      (15:00)
      I nastal v zemi hlad. Tu Abram sestoupil do Egypta, aby tam pobyl jako host, neboť na zemi těžce doléhal hlad.