Stáhnout

 

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Koloským 1:16        (2:00)
      neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi - svět viditelný i neviditelný; jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti - a všechno je stvořeno skrze něho a pro něho.
 
Izaiáš 43:21         (2:30)
      Lid, jejž jsem vytvořil pro sebe, ten bude vyprávět o mých chvályhodných činech.“
 
Druhý list Petrův 3:8.      (4:00)
      Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a ‚tisíc let jako jeden den‘.
 
První kniha Samuelova 15:35      (6:30)
      A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Pán litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.
 
Genesis 4:1-6      (7:30)
      I poznal člověk svou ženu Evu a ta otěhotněla a porodila Kaina. Tu řekla: „Získala jsem muže, a tím Pána.“ Dále porodila jeho bratra Ábela. Ábel se stal pastýřem ovcí, ale Kain se stal zemědělcem. Po jisté době přinesl Kain Pánu obětní dar z plodin země. Také Ábel přinesl oběť ze svých prvorozených ovcí a z jejich tuku. I shlédl Pán na Ábela a na jeho obětní dar, na Kaina však a na jeho obětní dar neshlédl. Proto Kain vzplanul velikým hněvem a zesinal v tváři. I řekl Pán Kainovi: „Proč jsi tak vzplanul? A proč máš tak sinalou tvář?
 
Genesis 4:3-5 - Bible21.         (9:30)
       Po nějaké době se stalo, že Kain přinesl Pánu oběť z plodů země, zatímco Ábel ji přinesl z prvorozených ovcí svého stáda a z jejich tuku. Pán našel zalíbení v Ábelovi a v jeho oběti, ale v Kainovi a jeho oběti zalíbení nenašel. Kaina to rozlítilo, až se mu zkřivila tvář.
 
Matouš 26:24      (13:00)
      Syn člověka sice odchází, jak je o něm psáno; ale běda tomu, který Syna člověka zrazuje. Pro toho by bylo lépe, kdyby se byl vůbec nenarodil!“
 
Skutky apoštolů 13:20-23      (15:30)
       To trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak chtěli krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl čtyřicet let. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci.‘ A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.
 
Skutky apoštolů 13:22 - Bible21       (16:30)
      jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘
 
Židům 11:5.    (17:30)
      Henoch věřil, a proto nespatřil smrt, ale Bůh ho vzal k sobě. ‚Nebyl nalezen, protože ho Bůh přijal.‘ Ještě než ho přijal, dostalo se Henochovi svědectví, že v něm Bůh našel zalíbení.
 
Job 1:8.      (20:00)
       Pán se satana zeptal: „Zdalipak sis všiml mého služebníka Jóba? Nemá na zemi sobě rovného. Je to muž bezúhonný a přímý, bojí se Boha a vystříhá se zlého.“
 
Druhý list Korintským 3:1-2.      (22:30)
      To zase začínáme sami sebe doporučovat? Či potřebujeme snad jako někdo doporučující listy k vám nebo od vás? Naším doporučujícím listem jste vy sami; je napsán na našem srdci, všichni jej znají a mohou číst.
 
Římanům 14:17-18.       (23:00)
      Vždyť království Boží není v tom, co jíte a pijete, nýbrž ve spravedlnosti, pokoji a radosti z Ducha svatého. Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a lidé si ho váží.
 
Římanům 14:18 - Bible21   (24:00)
      Kdo takto slouží Kristu, je milý Bohu a uznávaný lidmi.