Stáhnout

 

2021 03 21 Kazani 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Genesis 6:5.    (0:00)
      I viděl Pán, jak se na zemi rozmnožila zlovůle člověka a že každý výtvor jeho mysli i srdce je v každé chvíli jen zlý.
 
První kniha Samuelova 15:35.      (0:30)
      A Samuel už nikdy až do dne své smrti Saula nespatřil, avšak pro Saula truchlil. Pán litoval, že Saula ustanovil králem nad Izraelem.
 
Skutky apoštolů 13:20-23       (1:30)
      To trvalo asi čtyři sta padesát let. Potom jim dával soudce až do proroka Samuele. Pak chtěli krále, a Bůh jim dal Saula, syna Kíšova, z pokolení Benjamínova, který jim vládl čtyřicet let. Ale zbavil ho moci a povolal jim za krále Davida, o němž vydal svědectví: ‚V Davidovi, synu Isajovu, jsem nalezl muže, jakého jsem měl na mysli. On splní vše, co chci.‘ A z Davidova potomstva dal Bůh Izraeli podle svého slibu Spasitele Ježíše.
 
Skutky apoštolů 13:22 - Bible21     (3:00)
       jej však zavrhl a pozdvihl jim za krále Davida, o němž vydal toto svědectví: ‚Našel jsem Davida, syna Jišajova, muže podle mého srdce; on mi vyplní všechna přání.‘
 
Jan 4:23-24        (7:30)
      Ale přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v Duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě.“
 
Jan 4:23 - Bible21        (8:00)
      Přichází chvíle, a už je tu, kdy praví ctitelé budou uctívat Otce v duchu a v pravdě. Takové totiž Otec hledá, aby ho uctívali.
 
Genesis 6:8.       (20:30)
      Ale Noe našel u Pána milost.