Mluvená bible - Nový zákon

Klikni na odkaz a poslouchej:

 

Evangelium podle Matouše

Evangelium podle Marka

Evangelium podle Lukáše

Evangelium podle Jana

Skutky apoštolů

List Římanům

První list Korintským

Druhý list Korintským

List Galatským

List Efezským

List Filipským

List Koloským

První list Tesalonickým

Druhý list Tesalonickým

První list Timoteovi

Druhý list Timoteovi

List Titovi

List Filemonovi

List Židům

List Jakubův

První list Petrův

Druhý list Petrův

První list Janův

Druhý list Janův

Třetí list Janův

List Judův

Zjevení Janovo