Kdo jsme 

Jsme samostatný křesťanský sbor, který spolupracuje s různými křesťanskými denominacemi, sbory a organizacemi.

Usilujeme o návrat do Bible! Věříme, že Bible je úplné, dokonalé a Bohem inspirované slovo a jako takové tvoří základní pilíř křesťanova života a života církve.

Učíme se zkoumat a následovat Bibli.

Laická služba – hnutí laiků (tj. všech členů církve). Laici jsou mocní podporovatelé Boží církve. Zvláště se zaměřujeme na výchovu laických vedoucích. 

Hnutí novosmluvní církve – církev Nové Smlouvy ztělesňuje plnost milosti, pravdy a neomezuje Boží moc.

Trváme na svobodě víry a pravdivé analýze Bible a teologie. 

 Vyznání víry

Věříme:

že Bible byla napsána skrze inspiraci Ducha svatého a je neomylným Slovem Božím.

že Bible je vzorem pro život a víru svatých.

že Otec, Syn a Duch svatý jsou jedno, jsou trojjediný Bůh.

že Ježíš Kristus je ten Jednorozený Syn Boží, který byl u Otce.

že svatí, kteří jsou znovuzrozeni skrze krev Ježíše, jsou také posvěceni skrze Slovo.

že Ježíš vstal z mrtvých, byl vzat do nebe, sedí na trůnu a po příchodu Ducha svatého se stal hlavou církve, která se shromažďuje ve jménu Ježíš.

ve svátostech, křtu a večeři Páně. 

v působení, darech a ovoci Ducha svatého.

že se Ježíš Kristus vrátí, aby soudil živé a mrtvé.

ve vzkříšení svatých a na věčný život.

že ti, jejichž jména jsou zapsána v knize života, vstoupí do Otcova domu a stráví věčnost s Ježíšem, naším Králem.

Základní motivace

Naplnit Pánovo povolání pro nás a naše sbory (dále společenství)!

 Naše identita

Budeme se v rámci jedné apoštolské služby držet spolu jako jeden velký novosmluvní sbor/společenství složené z menších místních sborů.

Budeme konat společná shromáždění každé tři měsíce. Jsme na „jedné lodi“.

Používáme základní označení „Křesťanské centrum“ plus jméno a místo: KC Logos Plzeň, KC Logos Holýšov, KC Logos Horšovský Týn,

KC Logos Poběžovice, KC Logos Stříbro, KC Logos Rotherham (UK) a KC Logos Doncaster (UK).

Stojíme a pracujeme na biblickém základě Kristo-centrální teologie.

Naše cíle

 1. Celkový rozvoj našich sborů

  • Rozvoj služebností podle Božího povolání a rozvoj služeb podle talentů a darů – Efezským 4:11-13, 1 Korintským 12:4-31

  • Společný celkový rozvoj všech – Efezským 4:15-16

 2. Zasáhnout Západní Čechy skrze zakládání nových místních sborů (např. Rokycany, Dobřany, Klatovy, Přeštice, Stod, Staňkov, Kdyně, Domažlice, Tachov, Kaznějov atd.)

  • Podle kultury a mentality lidí v ČR a v Evropě není pro zasahování společnosti tak efektivní vytvořit jeden velký sbor v jednom místě, ale raději více sborů na různých místech.

  • Připravovat služebníky, vedoucí, pomocníky pastorů a zakládat skupinky na nových místech jako základ pro založení nových místních sborů. 

 3. Misijní práce v jiných národech

  • Pomáhat sborům v Evropě se rozvíjet novosmluvním směrem na základě Kristo-centrální teologie.

  • Organizování seminářů, konferencí, institutů (např. Logos Bible Institute pracuje v ČR, Polsku, Bulharsku, Srbsku a VB) a zakládání biblických škol pro přípravu sborových vedoucích, služebníků a misionářů. 

  • Pomoc v zakládání nových sborů v zahraničí

  • Návštěvy a organizování lokálních akcí

  • Šíření literatury

  • Organizování cest do Koreje a USA

  • Příprava a vyslání misionářů

 

Vedení a systém

Organizace vedení našeho společenství je taková: apoštol -> místní pastor.

 Apoštol

 • Má zodpovědnost za misijní službu v Čechách a ve všech spolupracujících státech.
 • Získává vizi a inspiraci od Boha skrze Ducha svatého a udává směr.
 • Vyučuje a pomáhá pastorům v každém státě, vytváří mezi nimi zdravou týmovou spolupráci.
 • Dohlíží na službu místních pastorů.
 • V případě problému a potřeby zasáhne a udělá potřebné změny místo pastora.
 • Organizuje setkání místních pastorů a apoštola jednou měsíčně.
 • Sleduje chod jednotlivých sborů. Podle potřeby navštěvuje členy sborů, mluví se služebníky apod.
 • Připravuje registraci církve ve spolupráci s místními pastory. 
 • Připravuje založení nových sborů.

Místní pastor

 • Má plnou zodpovědnost za svěřené lidi, pastoraci a růst sboru.
 • Vytváří týmovou spolupráci ve svém sboru.
 • Připravuje vedoucí skupinek a zakládá nové skupinky.
 • Podle možností se schází s vedoucími a vede setkání.
 • Podporuje misijní spolupráci a zapojuje svůj sbor dle možností.
 • Zodpovídá za svojí službu apoštolovi