Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 6:33.     (2:00)
       Hledejte především jeho království a spravedlnost, a všechno ostatní vám bude přidáno.
 
Matouš 7:7-12 – Slovo na cestu.      (3:00)
      Proste, a dostanete, hledejte, a najdete. Klepejte, a bude vám otevřeno. Protože každý, kdo prosí, dostane, kdo hledá, nalezne a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. Kdyby kohokoliv z vás poprosilo vlastní dítě o kus chleba, dali byste mu snad kámen? A místo ryby byste mu dali hada? Určitě ne! Jestliže tedy vy, lidé tvrdého a hříšného srdce, dovedete dávat svým dětem dobré věci, tím spíše je nebeský Otec dá těm, kteří ho prosí. Jednejte s druhými tak, jak byste si přáli, aby jednali oni s vámi. Tak se dá shrnout Starý zákon.
 
Žalm 63:1-5.     (9:30)
      Žalm Davidův, když byl v Judské poušti. Bože, tys Bůh můj! Hledám tě za úsvitu, má duše po tobě žízní. Mé tělo touhou po tobě hyne ve vyschlé, prahnoucí, bezvodé zemi. Proto tě vyhlížím ve svatyni, chci spatřit tvoji sílu a slávu; tvé milosrdenství je lepší než život, mé rty tě chválí zpěvem. Proto ti žehnám po celý život, v tvém jménu pozvedám dlaně.
 
Žalm 146:1-3 – Bible21.     (11:00)
      Haleluja!   Chval Pána, duše má! Chválit budu Pána celý život svůj, žalmy zpívat svému Bohu, dokud jsem tu! Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže.
 
Matouš 7:12 – Slovo na cestu.     (13:00)
      Jednejte s druhými tak, jak byste si přáli, aby jednali oni s vámi. Tak se dá shrnout Starý zákon.
 
Přísloví 11:27 – Bible21.     (18:00)
      Kdo hledá dobro, nalezne přízeň, kdo čeká neštěstí, také dočká se.
 
Přísloví 11:27.     (18:30)
      Kdo usilovně hledá dobro, hledá Boží zalíbení, kdežto kdo se pídí po zlu, toho zlo postihne.