Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Timoteovi 1:15-17 Bible21     (0:00)
      Je to jistá pravda – kéž by ji každý přijal: Kristus Ježíš přišel na svět, aby spasil hříšníky. Já jsem z nich nejhorší, ale proto se nade mnou Bůh smiloval, aby Kristus Ježíš na mně nejhorším ukázal svou bezmeznou trpělivost pro příklad těm, kdo v něho mají uvěřit k věčnému životu. Králi věků, nesmrtelnému, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků! Amen.

Jan 3:16 CEP     (2:00)
      Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Galatským 4:4-5 CEP     (4:00)
      Když se však naplnil stanovený čas, poslal Bůh svého Syna, narozeného z ženy, podrobeného zákonu, aby vykoupil ty, kteří jsou zákonu podrobeni, tak abychom byli přijati za syny.

Jan 1:12 CEP     (5:30)
      Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

První list Janův 4:7-10 CEP      (7:00)
      Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha, a každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh poslal na svět svého jediného Syna, abychom skrze něho měli život. V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

Genesis 3:15 CEP     (12:30)
      Mezi tebe a ženu položím nepřátelství, i mezi símě tvé a símě její. Ono ti rozdrtí hlavu a ty jemu rozdrtíš patu.“

Lukáš 19:10 CEP     (14:00)
      Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo.“

Lukáš 19:10 Bible21     (14:30)
      Syn člověka totiž přišel hledat a zachránit, co bylo ztracené.“

Jan 3:16-17 CEP      (14:30)
      Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. Vždyť Bůh neposlal svého Syna na svět, aby soudil, ale aby skrze něj byl svět spasen.

První list Janův 3:8 CEP      (15:30)
      Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Boží, aby zmařil činy ďáblovy.

Žalmy 121:1 CEP     (20:30)
      Píseň k pouti. Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc?

Jan 17:1 CEP      (22:00)
      Po těch slovech Ježíš pozvedl oči k nebi a řekl: „Otče, přišla má hodina. Oslav svého Syna, aby Syn oslavil tebe,

Jan 6:38 CEP     (22:30)
      neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale abych činil vůli toho, který mě poslal;

Filipským 2:11 CEP     (23:30)
      a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

Jan 15:8 CEP     (24:00)
      Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.