Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 6:2-3 Bible21     (0:00)
      Dvanáct apoštolů proto svolalo shromáždění všech učedníků a řeklo: „Není správné, abychom se přestali věnovat Božímu slovu a sloužili u stolů. Proto, bratři, vyberte ze svého středu sedm mužů dobré pověsti, plných Ducha a moudrosti, kterým tu práci svěříme.

Skutky apoštolů 6:6-8 Bible21.     (1:00)
      Postavili je před apoštoly a ti na ně po modlitbě vkládali ruce. Boží slovo se šířilo a počet učedníků v Jeruzalémě se mocně rozrůstal. Také veliké množství kněží přijalo víru. Štěpán, plný víry a moci, konal mezi lidmi veliké zázraky a znamení.

Židům 9:27 CEP.     (5:00)
      A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,

Galatským 5:22-23 CEP.      (11:00)
      Ovoce Božího Ducha však je láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání. Proti tomu se zákon neobrací.

První list Korintským 12:7-9 CEP    (13:30)
      Každému je dán zvláštní projev Ducha ke společnému prospěchu. Jednomu je skrze Ducha dáno slovo moudrosti, druhému slovo poznání podle téhož Ducha, někomu zase víra v témž Duchu, někomu dar uzdravování v jednom a témž Duchu,

List Jakubův 1:5 CEP     (19:30)
      Má-li kdo z vás nedostatek moudrosti, ať prosí Boha, který dává všem bez výhrad a bez výčitek, a bude mu dána.

Efezským 5:15-17 CEP.     (20:30)
      Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří; nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně.

Přísloví 1:1-2 Bible21     (21:30)
      Přísloví Šalomouna, syna Davidova, krále nad Izraelem, k nabytí moudrosti a k poučení, jak rozumět hlubokým výrokům,

Přísloví 1:7 Bible21     (21:30)
      Klíčem k poznání je úcta k Pánu; moudrostí a poučením jen hlupák pohrdá.