Matouš 22:36-40.        (0:00)

      „Mistře, které přikázání v zákoně je největší?“ On mu řekl: „‚Miluj Pána, Boha svého, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí.‘ To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné: ‚Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý Zákon i Proroci.“
 
Jan 1:1.      (2:30)
      Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.
 
Jan 1:14.     (2:30)
      A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.
 
Římanům 8:17.     (4:00)
      A jsme-li děti, tedy i dědicové – dědicové Boží, spoludědicové Kristovi; trpíme-li spolu s ním, budeme spolu s ním účastni Boží slávy.
 
Římanům 5:14.      (7:00)
      Smrt však vládla od Adama až po Mojžíše i nad těmi, kdo hřešili jiným způsobem než Adam. On je protějšek toho, který měl přijít.
 
Genesis 1:26-27.     (10:30)
      I řekl Bůh: „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem podle naší podoby. Ať lidé panují nad mořskými rybami a nad nebeským ptactvem, nad zvířaty a nad celou zemí i nad každým plazem plazícím se po zemi.“ Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.
 
Matouš 16:19 – Bible21     (13:30)
      Dám ti klíče nebeského království: cokoli svážeš na zemi, bude svázáno v nebi, a cokoli na zemi rozvážeš, bude rozvázáno v nebi.“
 
První list Petrův 4:7-8.    (27:30)
      Konec všech věcí je blízko. Žijte proto rozumně a střízlivě, abyste byli pohotoví k modlitbám. Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.
 
První list Korintským 3:9.      (21:30)
      Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.
 
Matouš 9:37      (22:00)
      Tehdy řekl svým učedníkům: „Žeň je velká, dělníků málo.
 
Druhý list Korintským 5:20 – Bible21      (22:30)
      Proto tedy jako Kristovi velvyslanci prosíme na místě Kristově, jako by skrze nás žádal Bůh: Smiřte se s Bohem.
 
Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:
 
Marek 16:15-16.      (26:30)
      “A řekl jim: „Jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.