Stáhnout soubor 

Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 
Skutky apoštolů 2:41-47.      (0:00)
      Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval. Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.
 
Matouš 16:16-18.      (2:00)
      Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“ Ježíš mu odpověděl: „Blaze tobě, Šimone Jonášův, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj Otec v nebesích. A já ti pravím, že ty jsi Petr; a na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou.
 
Matouš 1:1.       (3:00)
      Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.
 
Matouš 1:17-18.       (4:00)
      Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy čtrnáct, od Davida po babylónské zajetí čtrnáct a od babylónského zajetí až po Krista čtrnáct. Narození Ježíšovo událo se takto: Jeho matka Maria byla zasnoubena Josefovi, ale dříve, než se sešli, shledalo se, že počala z Ducha svatého.
 
Matouš 1:21.     (4:30)
      Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
 
Jan 1:1-2.      (5:00)
      Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u Boha.
 
Marek 1:1.      (5:00)
      Počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího.
 
Jan 19:9.     (11:00)
      Hřích v tom, že ve mne nevěří; (8:00)
 
Jan 3:16.      (9:30)
      Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.
 
Marek 16:16.     (11:00)
      Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen
 
Galatským 2:20.      (11:30)
      nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.
 
Skutky apoštolů 2:41-42.     (13:00)
      Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k nim toho dne na tři tisíce lidí. Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se.
 
Vznik první církve.      (13:30)
      Bůh chce abychom byli součástí křesťanského společenství. (17:30)
 
Skutky apoštolů 2:43-44.      (18:30)
      Všech se zmocnila bázeň, neboť skrze apoštoly se stalo mnoho zázraků a znamení. Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné.
 
Skutky apoštolů 2:46-47.      (21:00)
      Každého dne pobývali svorně v chrámu, po domech lámali chléb a dělili se o jídlo s radostí a s upřímným srdcem. Chválili Boha a byli všemu lidu milí. A Pán denně přidával k jejich společenství ty, které povolával ke spáse.