Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Žalm 23:1-7     (0:00)
      Žalm Davidův. Pán je můj pastýř, nebudu mít nedostatek. Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod, naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno. I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují. Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš. Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Pánova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
Matouš 11:6     (4:00)
      A blaze tomu, kdo se nade mnou neuráží.“
 
Jan 10:11     (4:00)
      Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
 
Izaiáš 53:7     (4:30)
      Byl trápen a pokořil se, ústa neotevřel; jako beránek vedený na porážku, jako ovce před střihači zůstal němý, ústa neotevřel. 
 
Jan 10:27-28     (9:00)
      Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.
 
Žalm 23:2     (10:00)
      Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod
 
Žalm 23:1     (10:00)
      Žalm Davidův. Pán je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
 
Jan 6:35     (12:00)
      Ježíš jim řekl: „Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mne, nebude nikdy žíznit.
 
Jan 4:14     (12:30)
      Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit navěky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem, vyvěrajícím k životu věčnému.“
 
Žalm 23:3 – Český studijní překlad     (13:00)
      Obnovuje mou duši, pro své jméno mě vodí po pravých stezkách
 
Žalm 23:3     (13:00)
      naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
 
Žalm 23:4     (14:30)
      I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
 
Žalm 23:4 – Bible21     (16:30)
     I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty se mnou jsi:tvůj prut a tvá hůl mě konejší.
 
Žalm 23:5     (18:00)
      Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
 
Jan 10:10     (21:00)
      Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.
 
Žalm 23:6     (21:30)
      Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Pánova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
Jan 14:2-3     (23:30)
      V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo. A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.
 
Zjevení Janovo 7:17     (24:30)
      neboť Beránek, který je před trůnem, je bude pást a povede je k pramenům vod života. A Bůh jim setře každou slzu z očí.“
 
Druhý list Petrův 2:19     (26:00)
      Slibují jim svobodu, ale sami jsou služebníky záhuby. Co se člověka zmocní, tím je zotročen. 
 
První list Petrův 2:25      (28:00)
      ‚Jeho rány vás uzdravily.‘ Vždyť jste ‚bloudili jako ovce‘, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.