Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

 

Skutky apoštolů 2:16-21.     (0:00)
      Ale děje se, co bylo řečeno ústy proroka Jóele: ‚A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny. I na své služebníky a na své služebnice v oněch dnech sešlu svého Ducha, a budou prorokovat. A učiním divy nahoře na nebi a znamení dole na zemi: krev a oheň a oblaka dýmu. Slunce se obrátí v temnotu a měsíc se změní v krev, než přijde den Páně, velký a slavný; a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘
 
Jan 14:13-14.     (3:00)
      A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
 
Skutky apoštolů 2:21.    (7:30)
      a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.‘
 
Exodus 3:14.      (9:00)
      Bůh řekl Mojžíšovi: „JSEM, KTERÝ JSEM.“ A pokračoval: „Řekni Izraelcům toto: JSEM posílá mě k vám.“
 
Exodus 20:7.     (11:00)
      Nezneužiješ jména Pána, svého Boha. Pán nenechá bez trestu toho, kdo by jeho jména zneužíval.
 
Skutky apoštolů 2:22-23.      (15:00)
      Muži izraelští, slyšte tato slova: Ježíše Nazaretského Bůh potvrdil před vašimi zraky mocnými činy, divy a znameními, která mezi vámi skrze něho činil, jak sami víte. Bůh předem rozhodl, aby byl vydán, a vy jste ho rukou bezbožných přibili na kříž a zabili.
 
Matouš 1:20-21.      (18:00)
      Ale když pojal ten úmysl, hle, anděl Páně se mu zjevil ve snu a řekl: „Josefe, syny Davidův, neboj se přijmout Marii, svou manželku; neboť co v ní bylo počato, je z Ducha svatého. Porodí syna a dáš mu jméno Ježíš; neboť on vysvobodí svůj lid z jeho hříchů.“
 
Lukáš 1:30-31.    (19:30)
      Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš.
 
Jan 5:43.     (20:30)
      Přišel jsem ve jménu svého Otce, ale nepřijímáte mne. Kdyby přišel někdo ve svém vlastním jménu, toho přijmete.
 
Jan 17:11-12.    (21:30)
      Již nejsem ve světě, ale oni jsou ve světě, a já jdu k tobě. Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal; nechť jsou jedno jako my. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je v tvém jménu, které jsi i dal; ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo Písmo.
 
Jan 14:26.      (23:30)
      Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.
 
Matouš 28:19.    (24:00)
      Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého
 
Skutky apoštolů 2:38.     (26:00)
      Petr jim odpověděl: „Obraťte se a každý z vás ať přijme křest ve jménu Ježíše Krista na odpuštění svých hříchů, a dostanete dar Ducha svatého.
 
Skutky apoštolů 8:16.       (27:00)
      neboť ještě na nikoho z nich nesestoupil; byli jen pokřtěni ve jméno Pána Ježíše.
 
Skutky apoštolů 10:48.      (27:30)
      A dal pokyn, aby byli pokřtěni ve jménu Ježíše Krista. Potom jej pozvali, aby u nich zůstal několik dní.
 
Skutky apoštolů 19:5.     (27:30)
      Když to uslyšeli, dali se pokřtít ve jméno Pána Ježíše.
 
List Filipským 2:9.     (28:00)
      Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,
 
Židům 1:4.     (28:30)
      a stal se o to vznešenějším než andělé, oč je převyšuje jménem, které mu bylo dáno.
 
Jan 14:13-14.    (29:30)
      A začkoli budete prosit ve jménu mém, učiním to, aby byl Otec oslaven v Synu. Budete-li mne o něco prosit ve jménu mém, já to učiním.
 
Skutky apoštolů 4:12.     (31:00)
      V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni.“
 
Římanům 10:13.     (32:00)
      ‚každý, kdo vzývá jméno Páně, bude spasen‘.
 
Marek 9:37.     (33:00)
      Kdo přijme jedno z takových dětí v mém jménu, přijímá mne; a kdo mne přijme, nepřijímá mne, ale toho, který mě poslal.
 
Zjevení Janovo 22:1-4.    (35:00)
      A ukázal mi řeku živé vody, čiré jako křišťál, která vyvěrala u trůnu Božího a Beránkova. Uprostřed města na náměstí, z obou stran řeky, bylo stromoví života nesoucí ovoce dvanáctkrát do roka; každý měsíc dozrává na něm ovoce a jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. A nebude tam nic proklatého. Bude tam trůn Boží a Beránkův; jeho služebníci mu budou sloužit, budou hledět na jeho tvář a na čele ponesou jeho jméno.
 
Jan 15:4.     (37:00)
      Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně.
 
Jan 15:7-8.    (37:30)
      Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete, a stane se vám. Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.