Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Skutky apoštolů 10:9-16 CEP     (3:30)
      Druhého dne, právě když se blížili k městu, vyšel Petr za poledne na rovnou střechu domu, aby se modlil. Pak dostal hlad a chtěl se najíst. Zatímco mu připravovali jídlo, upadl do vytržení mysli: Vidí, jak se z otevřeného nebe cosi snáší; podobalo se to veliké plachtě, kterou spouštějí za čtyři cípy k zemi. Byly v ní všechny druhy živočichů: čtvernožci, plazi i ptáci. Tu k němu zazněl hlas: „Vstaň, Petře, zabíjej a jez!“ Petr odpověděl: „To ne, Pane! Ještě nikdy jsem nejedl nic, co poskvrňuje a znečišťuje.“ Ale hlas se ozval znovu: „Co Bůh prohlásil za čisté, nepokládej za nečisté.“ To se opakovalo třikrát a zase to všechno bylo vyneseno vzhůru do nebe.

Matouš 16:16 CEP     (6:00)
      Šimon Petr odpověděl: „Ty jsi Mesiáš, Syn Boha živého.“

Matouš 1:1 CEP     (17:30)
      Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova.

Matouš 1:5 CEP     (18:00)
      Salmón měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút, Obéd Isaje

Římanům 12:2 CEP     (22:00)
      A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Efezským 4:22-24 CEP.     (33:00)
      Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi, obnovte se duchovním smýšlením, oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Koloským 3:1-2 CEP     (25:30)
      Protože jste byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nad vámi, kde Kristus sedí na pravici Boží. K tomu směřujte, a ne k pozemským věcem.

Jan 1:17 CEP     (23:30)
      Neboť Zákon byl dán skrze Mojžíše, milost a pravda se stala skrze Ježíše Krista.

Genesis 1:27 CEP     (27:30)
      Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil.