Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První kniha Samuelova 3:1-10.       (0:00)
      Mládenec Samuel vykonával službu Pávu pod dohledem Élího. V těch dnech bylo Pánovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Élí na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezhasl a Samuel ležel v Pánově chrámě, kde byla Boží schrána. Pán zavolal na Samuela. On odpověděl: „Tu jsem.“ Běžel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, lehni si zase.“ Šel si tedy lehnout. Ale Pán zavolal Samuela znovu. Samuel vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ On však řekl: „Nevolal jsem, můj synu, lehni si zase.“ Samuel ještě Pána neznal a Pánovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu, potřetí, zavolal Pán Samuela. On vstal, šel k Élímu a řekl: „Tu jsem, volal jsi mě.“ Tu Élí pochopil, že mládence volá Pán. I řekl Élí Samuelovi: „Jdi si lehnout; jestliže tě zavolá, řekneš: Mluv, Pane, tvůj služebník slyší.“ Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Pán přišel, stanul a zavolal jako předtím: „Samueli, Samueli!“ Samuel odpověděl: „Mluv, tvůj služebník slyší.“
 
První kniha Samuelova 1:11      (6:00)
      Složila slib. Řekla: „Pane zástupů, jestliže opravdu shlédneš na ponížení své služebnice a rozpomeneš se na mne, jestliže na svou služebnici nezapomeneš, ale daruješ své služebnici mužského potomka, daruji jej tobě, Pane, na celý život; břitva se jeho hlavy nedotkne.“
 
První kniha Samuelova 1:20     (6:30)
      Chana otěhotněla, a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel (to je Vyslyšel Bůh). Řekla: „Vždyť jsem si ho vyprosila od Pána.“
 
První kniha Samuelova 1:7     (13:00)
      Samuel ještě Pána neznal a Pánovo slovo mu ještě nebylo zjeveno.
Potřebujeme dělat maximum, aby naše děti chodili na shromáždění a měly sborový život.     (20:00)
 
Žalm 23:6       (23:00)
      Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Pánova domu se budu vracet do nejdelších časů.
 
Žalm 23:6 – Bible21.     (23:00)
      Dobro a láska mě budou provázet po všechny dny mého života, zůstávat budu v domě Pánově po dlouhý, věčný čas.
 
Žalm 134:1-3.       (24:00)
      Poutní píseň, Davidova . Jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratří bydlí svorně! Jako výborný olej na hlavě, jenž kane na vous, na vous Áronovi, kane mu na výstřih roucha. Jak chermónská rosa, která kane na sijónské hory. Tam udílí Pán své požehnání, život navěky
 
Jan 14:2      (24:00)
      V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.
 
Jan 15:4-6        (25:00)
      Zůstaňte ve mně, a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy, nezůstanete-li při mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce; neboť beze mne nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne; pak ji seberou, hodí do ohně a spálí.