Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

Matouš 13:1-9 Slovo na cestu      (4:00)
      Téhož dne vyšel Ježíš z domu a usedl na břehu jezera. Zanedlouho se kolem něho shromáždilo tolik lidí, že musel vstoupit do loďky, aby je mohl všechny oslovit. Rád vyjadřoval duchovní pravdy obrazně. Tentokrát začal vyprávět: „Rolník zaséval na poli obilí. Některá zrna padla na okraj cesty. Slétli se ptáci a sezobali je. Jiná zrna dopadla na skalnatou zem, kde bylo málo ornice. Obilí rychle vyhnalo do výšky, ale když začalo pálit slunce, uschlo, protože kořínky nešly do hloubky. Další část zrna zapadla mezi bodláky. Když vyrostlo bodláčí, udusilo klásky. Ostatní zrna padla do dobré ornice. Vyrostlo obilí a přineslo úrodu. Některý klas měl sto zrnek, jiný šedesát a jiný třicet. Víte, co tím myslím?“

Matouš 13:18-23 Slovo na cestu     (5:00)
       A teď k tomu příběhu o rozsévači. Cesta, kam padla některá zrna, představuje srdce lidí, kteří slyší o Božím království a nezajímá je to. Přichází satan a sebere, co bylo zaseto. Skalnatá země představuje srdce člověka, který slyší Boží poselství a přijímá je sice s velkou radostí, ale povrchně a ono v něm nezapustí kořeny. Když pak přijdou těžkosti nebo pronásledování pro víru, jeho nadšení ochabne a to, co bylo zaseto, zmizí. Skalnatá země představuje srdce člověka, který slyší Boží poselství a přijímá je sice s velkou radostí, ale povrchně a ono v něm nezapustí kořeny. Když pak přijdou těžkosti nebo pronásledování pro víru, jeho nadšení ochabne a to, co bylo zaseto, zmizí. Země porostlá bodláčím představuje člověka, který slyší poselství, ale v jehož srdci záležitosti každodenního života a touha po lepším hmotném zajištění slovo udusí. Dobrá ornice představuje srdce člověka, který slyší Boží poselství, rozumí mu a nechává působit jeho životodárný vliv. Užitek z toho je mnohonásobný, u někoho větší, u jiného menší.“

Koloským 3:16-17 Slovo na cestu     (8:30)
      Mějte stále na paměti Kristovo učení; jeden druhému pomáhejte k jeho lepšímu pochopení a vzájemně se moudře napomínejte. Z vděčného srdce zpívejte Bohu písně k jeho oslavě. Všechno, co činíte a mluvíte, dělejte tak, jak by to na vašem místě dělal Kristus.

Koloským 1:4-6 Slovo na cestu     (10:00)
      Slyšeli jsme, jak živá je vaše víra v Ježíše Krista a jak vřele milujete všechny, kteří mu patří. S nadějí očekáváte, co vám Bůh připravil. Slyšeli jste o tom už na začátku, když jste se poprvé setkali s radostnou zvěstí evangelia. Ta se šíří do celého světa a všude mění životy lidí, stejně jako tomu bylo u vás, když jste se dozvěděli o Božím slitování a sami se o pravdivosti tohoto poselství přesvědčili.

Koloským 1:9-11 Slovo na cestu     (12:00)
      Od té doby se za vás nepřestáváme modlit. Prosíme Boha, aby vám dal pochopit své záměry a vyzbrojil vás všestrannou duchovní znalostí i moudrostí. Tak bude váš život plný ušlechtilých činů, budete mu dělat radost i čest a vaše poznání Boha se bude stále prohlubovat. Prosíme ho, aby vás naplnil svou mocí a silou k trpělivému překonávání všech zkoušek.

Koloským 1:12-14 Slovo na cestu     (14:30)
      Můžete radostně děkovat Otci, který vám umožnil podílet se na slavném nebeském dědictví. Vždyť on nás vysvobodil z moci tmy a uvedl do světla, kde vládne jeho milovaný Syn. Jeho prostřednictvím jsme byli vysvobozeni a kvůli němu nám Bůh odpustil naše viny.

Koloským 1:15-20 Slovo na cestu     (15:00)
      Kristus je obrazem neviditelného Boha. Existoval dříve, než bylo cokoliv stvořeno. Jen díky jemu a kvůli němu bylo stvořeno vše, říše pozemská i nadpozemská, svět viditelný i neviditelný s jeho bytostmi. V něm má všechno svůj začátek i své trvání. On je hlava těla, totiž své církve. On je počátek nového života, protože je první, kdo sám zvítězil nad smrtí. V něm je od věčnosti plnost všeho božství, takže svou obětí na kříži všemu stvoření – hříchem od Boha odcizenému – otevřel cestu k dokonalému smíření.

Koloským 1:21-23 Slovo na cestu     (16:30)
       I vy jste kdysi byli pro své špatné myšlenky a činy s Bohem znepřáteleni. Ale nyní Kristus obnovil mír mezi vámi a Bohem tím, že podstoupil smrt a jako své bezúhonné přátele vás k Bohu přivedl. Musíte ovšem stát pevně ve své víře a nesmíte se nechat připravit o naději, která pramení z tohoto radostného poselství.

Koloským 2:1 Slovo na cestu     (17:30)
      Kdybyste věděli, jaké boje svádím v modlitbách za vás a za věřící v Laodiceji i za mnohé jiné, kteří mne ani osobně neznají.

Koloským 2:12 Slovo na cestu     (19:00)
      Vždyť ve křtu jsme se postavili po bok Kristu v jeho smrti i pohřbení a s jeho vzkříšením jsme přijali i my nový život.

Koloským 3:1-4 Slovo na cestu     (19:30)
      A tak všichni, kdo jste byli s Kristem probuzeni k novému životu, zaměřte se cele tam, kde Kristus vládne se svým Otcem. To ať vás zaměstnává, a ne pozemské starosti. Svoje já jste nechali zemřít, a to, co nyní žije, má v ruce Kristus. Jste tedy v rukou Božích, i když to navenek není vidět. Až Ježíš přijde na zem viditelně, tato skrytá skutečnost se zaskví před zraky všech.

Koloským 3:3 CEP     (20:30)
      Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu.

Koloským 3:5-11 Slovo na cestu     (20:30)
      Odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem. Sexuální nevázanost, mravní zkaženost, oplzlost a náruživost vyvolávají Boží hněv, stejně jako chamtivost, která v podstatě zbožňuje majetek. Odsekněte proto všechny kořeny, které vás dosud spojují s hříchem. Sexuální nevázanost, mravní zkaženost, oplzlost a náruživost vyvolávají Boží hněv, stejně jako chamtivost, která v podstatě zbožňuje majetek. Takový byl kdysi i váš způsob života, ale nyní odložte zlobu, nenávist, urážky a pomluvy. Neoklamávejte jeden druhého; lež a neupřímnost provázely váš starý život. Zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit Bohem, abyste byli jemu podobní a plnili jeho vůli. Na všechno se budete dívat jinak: nebude pro vás podstatné, jakého je kdo původu, národnosti, jak je bohatý, v jakých tradicích vyrostl, jaké má vzdělání, postavení a nevím co ještě. Bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní. Zřekněte se svých dřívějších zvyků a dejte se přetvořit Bohem, abyste byli jemu podobní a plnili jeho vůli. Na všechno se budete dívat jinak: nebude pro vás podstatné, jakého je kdo původu, národnosti, jak je bohatý, v jakých tradicích vyrostl, jaké má vzdělání, postavení a nevím co ještě. Bude-li vám Kristus vším, zastíní všechno ostatní.

Koloským 3:12-15 Slovo na cestu     (22:30)
      Bůh vás miluje a vybral si vás pro sebe. Dokazujte to soucitností, přívětivostí, skromností. Buďte pokorní, trpěliví a snášenliví. Odpouštějte si navzájem, co máte proti sobě; vždyť i vám Bůh odpustil. Především prokazujte lásku, ona je poutem nejdokonalejším. Ať ve vašem srdci nakonec vždy zvítězí Kristův pokoj, jak to má být u těch, které on spojil. A nezapomeňte na vděčnost.

Koloským 4:5-6 Slovo na cestu     (24:00)
      Ve styku s lidmi, kteří nepatří k církvi, jednejte moudře a využívejte vhodné příležitosti, pokud je čas. Vaše řeč ať je vždycky přívětivá a výstižná; pak v ní každý nalezne pro sebe správnou odpověď.

Koloským 4:2 Slovo na cestu     (24:30)
      V modlitbách buďte vytrvalí a v děkování Bohu neúnavní.