Přehled biblických veršů, které jsou použity v tomto kázání:

První list Tesalonickým 4:1 CEP     (0:00)
      Konečně vás, bratří, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši, abyste vždy více prospívali v tom, co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu.

Židům 13:16 CEP     (1:00)
      Nezapomínejme také na dobročinnost a štědrost, takové oběti se Bohu líbí.

Matouš 3:17 CEP     (7:00)
      A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“

Matouš 3:17 CSP      (7:30)
      A hle, ozval se hlas z nebes, který říkal: „Toto je ⌈můj Syn, Milovaný⌉ , v němž ⌈jsem nalezl zalíbení⌉.“

Matouš 17:2 CEP     (8:30)
      A byl proměněn před jejich očima; jeho tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý.

Matouš 17:5 CEP     (9:30)
      Ještě nedomluvil, a hle, světlý oblak je zastínil a z oblaku promluvil hlas: „Toto jest můj milovaný Syn, kterého jsem si vyvolil; toho poslouchejte.“

Druhý list Petrův 1:17-18 CEP     (10:30)
      On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře.

První list Korintským 10:1-5     (14:30)
      Chtěl bych vám připomenout, bratří, že naši praotcové byli všichni pod oblakovým sloupem, všichni prošli mořem, všichni byli křtem v oblaku a moři spojeni s Mojžíšem, všichni jedli týž duchovní pokrm a pili týž duchovní nápoj; pili totiž z duchovní skály, která je doprovázela, a tou skálou byl Kristus. A přece se většina z nich Bohu nelíbila; vždyť ‚poušť byla poseta jejich těly‘.

Genesis 5:21-24 CEP     (19:00)
      Ve věku šedesáti pěti let zplodil Henoch Metúšelacha. A chodil Henoch s Bohem po zplození Metúšelacha tři sta let a zplodil syny a dcery. Všech dnů Henochových bylo tři sta šedesát pět let. I chodil Henoch s Bohem. A nebylo ho, neboť ho Bůh vzal.

Jan 1:1 CEP     (24:00)
      Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo byl Bůh.

Jan 6:63 CEP     (25:00)
      Co dává život, je Duch, tělo samo nic neznamená. Slova, která jsem k vám mluvil, jsou Duch a jsou život.

Římanům 8:8 CEP     (26:00)
       Ti, kdo žijí jen z vlastních sil, nemohou se líbit Bohu.

Římanům 8:14 CEP     (26:00)
      Ti, kdo se dají vést Duchem Božím, jsou synové Boží.

Jan 14:26 CEP     (27:30)
      Ale Přímluvce, Duch svatý, kterého pošle Otec ve jménu mém, ten vás naučí všemu a připomene vám všecko, co jsem vám řekl.